Is uw dokter een kwakzalver?

IS UW ARTS EEN KWAKZALVER?

Waarom uw dokter geen prestatieverplichting heeft

Dokters leveren vaak goed werk. Desondanks maken ze ook  fouten – soms zelfs ernstige. Nu kunnen in elke professie wel fouten worden gemaakt, maar in het artsenberoep spelen een aantal onthutsende zaken die kunnen leiden tot een geheel verkeerde aanpak. Ze kunnen uw geneesheer tegen wil en dank tot kwakzalver maken. En dat brengt risico’s mee voor zowel ú als uw familie. Hier leest u over de wetenschappelijke onderbouwing van de behandelingen van uw dokter en waarom zijn juridische situatie wel anders móét zijn. We beginnen met het laatste eerst.

Door C.F. van der Horst
9 augustus 2015, geactualiseerd 21 oktober 2022

Geen prestatie- maar inspanningsverplichting

Juridisch gezien bestaat er een bijzondere situatie. Anders dan in de meeste beroepen kent een geneesheer geen prestatieverplichting maar een inspanningsverplichting. Bij de eerste is men juridisch verplicht om een concreet eindresultaat te realiseren. Bij de tweede is hiervan juist geen sprake. Daarbij gaat het om dienstverlening zonder dat die gericht is op het bewerkstelligen van een specifiek eindresultaat.

Een artikel van NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement) beschrijft de juridische situatie van een dokter bijzonder goed: “Een belangrijk onderscheid in verbintenissen is die tussen resultaats- en inspanningsverbintenissen. Een resultaatsverbintenis is een verbintenis waarbij de schuldenaar toezegt een ‘meetbaar’ resultaat te leveren. Bij een resultaatsverbintenis wordt een bepaald resultaat vereist, zoals bijvoorbeeld bij koopovereenkomsten en bij aanneming van werk (zie art. 7:750 BW). Een inspanningsverbintenis is een verbintenis, waarbij de schuldenaar toezegt zich te zullen inspannen voor de nakoming van zijn afspraak. Bij een inspanningsverbintenis is de schuldenaar verplicht voldoende zorg in acht te nemen voor het bereiken van het overeengekomen resultaat. Het enkele feit dat het verlangde resultaat niet wordt bereikt, levert niet automatisch een tekortkoming op. Bij vrije beroepen, zoals artsen en advocaten, is meestal sprake van een inspanningsverbintenis.”

Doktersbehandeling biedt geen garanties

Eenvoudiger gezegd, een arts zal zich inzetten voor een zo goed mogelijk resultaat, zonder dat resultaat precies te omschrijven of zich daarop vast te leggen. Deze juridische situatie geeft aan dat uw bezoek aan uw arts per definitie geen garanties heeft. Het is deze situatie waardoor een bitter gezegde in de wereld is gekomen: “Operatie geslaagd, patiënt overleden.”

Dokter met kind- is hij een kwakzalver tegen wil en dank?@2x

Is uw dokter een kwakzalver tegen wil en dank?

Het is derhalve zaak om kritisch ten aanzien van uw medicus te staan. Een zeer montere dame op hoge leeftijd wist waar Abraham de mosterd haalde, toen ze zei: “Ik ben mijn eigen dokter en mijn huisarts is mijn medisch adviseur.”

Weinig bewezen nut: kwakzalverij

De inspanningsverplichting is ontsproten uit het feit dat er weinig zekerheden bij medische behandelingen bestaan. Het gebrek aan afdoende kennis van de arts maakt een prestatieverplichting onmogelijk. Zo is de wetenschappelijke onderbouwing van veel medische behandelingen twijfelachtig. Hoe erg is het? Een van de meest vooraanstaande medische vakbladen, het British Medical Journal (The BMJ), onderhield jarenlang (tot 2017) een database met de naam BMJ Clinical Evidence. Deze database voor Evidence-Based Medicine (EBM) toonde het best beschikbare bewijs van standaard klinische behandelingen.

De cijfers tot en met 2017 zijn schokkend: van de onderzochte 3000 medische ingrepen heeft slechts 11% een aangetoonde werkzaamheid. 24% ervan is vermoedelijk werkzaam. De rest varieert van onduidelijk tot schadelijk. Het nut van 50% van de behandelingen is nooit onderzocht. Goed beschouwd, als we de 24% het voordeel van de twijfel geven,  is een dokter die een interventie uit de overige 65% kiest, niet meer dan een kwakzalver. En er is geen signaal voor verbetering. Sterker nog, het percentage van behandelingen met bewezen nut verslechtert. Zo publiceerde in 2010 het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een artikel over BMJ Clinical Evidence  waaruit bleek dat het percentage behandelingen met ondubbelkzinnig aangetoonde werkzaamheid toen nog 13% bedroeg.

Aantal chronisch zieken in tien jaar tijd verdubbeld van 5 naar 10 miljoen

En het is niet enkel de behandeling waar de kennis van een dokter tekort schiet: ook de preventie laat te wensen over. Volgens het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) neemt het aantal chronisch zieken toe: “In de afgelopen 8 jaar is het aantal mensen met één of meer chronische ziekten met 17% gestegen. In 2011 hadden in totaal 5,3 miljoen Nederlanders een chronische ziekte. Vooral onder ouderen komen chronische ziekten vaak voor. De stijging van de laatste jaren is echter zichtbaar binnen alle leeftijdsgroepen. Het aantal mensen met multimorbiditeit is, met 26%, nog harder gestegen. Er is sprake van multimorbiditeit als iemand tijdens een bepaalde periode meer dan één chronische ziekte heeft. In totaal is bij 1,9 miljoen Nederlanders sprake van multimorbiditeit. Ook internationaal zijn er aanwijzingen dat multimorbiditeit stijgt.”

Op 1 januari 2016 ging het om 8,8 miljoen mensen met een of meer chronische aandoeningen, precies twee jaar later waren het er 9,9 miljoen en op 1 januari 2021 10,3 miljoen. In 10 jaar tijd is het aantal mensen met een chronische ziekte verdubbeld. Wat zegt dat over de staat van de geneeskunde?

Huisarts Hans van der Linde is kritisch over de opleiding en nascholing van artsen@2x

Huisarts Hans van der Linde is kritisch over de opleiding en nascholing van artsen.

Artsenopleiding  en -nascholing gebrekkig

Hoewel het merendeel van de dokters naar eer en geweten werkt, volstaat de opleiding noch de nascholing niet. In een interview betitelde huisarts en columnist Hans van der Linde uit Capelle aan den IJssel, tien jaar lid van het College Accreditering Huisartsen, de hedendaagse opleiding tot arts als “Bijzonder slecht.” In het dagblad Trouw meldde hij over de nascholing: „De Nederlandse huisarts is verplicht om na te scholen op straffe van het ontnemen van zijn registratie als huisarts. Bij gebrek aan voldoende onafhankelijke nascholing volgen huisartsen noodgedwongen massaal nascholing van de farmaceutische industrie. Die gebruikt nascholing als marketing-instrument. Deze beïnvloeding kan leiden tot onjuist en onnodig duur voorschrijfgedrag [nadruk toegevoegd]. De feitelijke situatie is dat het systeem van herregistratie de huisartsen dwingt tot het volgen van industriecursussen.”

“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid” beschrijft de belangenverstrengeling van bewindvoerders en wetenschappers, de massamarketing van de farmaceutische industrie en de leugens waarmee artsen alsook ú bedrogen worden.

“Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid” beschrijft de belangenverstrengeling van bewindvoerders en wetenschappers, de massamarketing van de farmaceutische industrie en de leugens waarmee artsen alsook ú bedrogen worden.

Hoe effectief regulier medische behandelingen zijn en welke impact zij hebben op de volksgezondheid, wordt uitvoerig behandeld  in Dodelijke leugens. Artsen en patienten misleid.

Is uw arts een kwakzalver?

Een arts die stelselmatig behandelt of voorschrijft zonder wetenschappelijke onderbouwing, is per definitie een kwakzalver (zie Reguliere kwakzalverij). Hetzelfde geldt voor dokters die herhalingsrecepten voorschrijven zonder te onderzoeken wat er aan de onderliggende oorzaken gedaan kan worden zodat langdurig gebruik van medicatie (altijd met bijwerkingen!) niet langer nodig is.

Als patiënt bent u gediend met informatie over wat goede en slechte therapievormen zijn, maar nog meer over wat u kunt doen om u gezond te houden. Het boek Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid geeft u deze kennis. Het zal u helpen bij ziektepreventie en bij het herkennen van een kwakzalver.

Meer weten?

Wat leert een arts in zijn opleiding? Wat weet hij wel of niet? Wat gebeurt er in zijn nascholing? Hoe kunt ú bepalen of uw dokter geen kwakzalver is?

Krijg de feiten. Koop en lees het boek ‘Dodelijke leugens. Artsen en patiënten misleid’ vandaag nog.

Klik nu op de knop hieronder en ga naar de webshop.

Wilt u allereerst een kennismaking? Vraag nu hier gratis het eerste hoofdstuk aan!

 

Copyright © 2015, 2022 C.F. van der Horst, Per Veritatem Vis. Alle rechten voorbehouden.

U kunt helpen!

Vindt u dit bericht interessant? Wilt u meer van dit soort informatie? Steun ons door uw donatie!

ValutaBedrag